GREENWORKS | DUURZAME BOUW- EN INSTALLATIEMATERIALEN

Omgevingswet op 1 januari 2023; Wkb schuift mee

De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2023. De Wet kwaliteitsborging is hieraan gekoppeld en schuift mee, al maakt Minister de Jonge hierover in maart een “finale afweging”, zo schrijft hij in een brief aan de Eerste Kamer.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Dit na overleg met de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. Er is niet gekozen voor de andere, eerder geopperde datum van 1 oktober. Dat 1 juli van dit jaar onhaalbaar zou zijn werd onlangs al duidelijk.

De datum van 1 januari 2023 biedt duidelijkheid en meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken, aldus het bericht van de Rijksoverheid.

“De optie om de wet op 1 oktober 2022 in werking te laten treden is, op basis van de opgehaalde input en de planningen, geen voorkeursoptie gebleken. Dan is er onvoldoende oefen- en inregeltijd voor de bevoegd gezagen. Een datum later dan 1 januari 2023 is wat de koepels, de Rijkspartners en mij betreft, eveneens ongewenst. Om het stelsel beter werkend te krijgen, moeten we het in de praktijk gaan brengen en is er focus, motivatie en duidelijkheid nodig”, zo is te lezen in de aan de beide Kamers gestuurde brief.

‘Finale afweging’ Wkb in maart
Over de Wet kwaliteitsborging en het advies van de Raad van State daarover heeft de Minister een aparte brief gestuurd naar de Eerste Kamer. Daarin kondigt onder meer aan hij aan dat begin maart de Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen bekend wordt. “Hiermee wordt voor de uitvoeringspraktijk verder inzichtelijk gemaakt hoe de nieuwe regelgeving eruit komt te zien. Dit is nodig voor de voorbereidingen op het nieuwe stelsel.” Ook zal hij in maart “een finale afweging maken over de inwerkingtreding van de Wkb”.

Bron: Aannemersvak.nl

Gepubliceerd op 2 maart 2022 om 11:29 door admin